DM Back on Track heeft coaching trajecten voor loopbaanbegeleiding, outplacement, re-integratie 1e en 2e spoor en/of persoonlijke ontwikkeling. DM Back on Track coacht de deelnemer naar zijn bestemming. Hierbij krijgt de deelnemer handreikingen om concrete doelen te stellen en deze te bereiken. We gaan ervan uit dat de deelnemer met behulp van sturing en begeleiding zelf in staat is, zijn doelen te realiseren. Dit geeft de deelnemer zelfvertrouwen en motivatie. Het uitgangspunt van elk traject is dat de zelfredzaamheid van de deelnemer vergroot wordt.

Coaching is een waardevol middel voor individuele begeleiding van medewerkers. Bij coaching ligt het accent op het ontwikkelen van talenten en vaardigheden. Vroeger werd coaching vooral discreet ingezet voor medewerkers met problemen in hun werk, tegenwoordig wordt het expliciet gebruikt om succesvolle potentials, managers en professionals, te ondersteunen bij hun individuele ontwikkeling.

Loopbaan coaching

Het willen vormgeven van een loopbaan, de regie terugpakken over de eigen carrière, twijfels over de huidige baan, gebrek aan plezier in het werk enzovoorts.
Het kunnen allemaal redenen zijn waarom loopbaan coaching wordt ingezet. DM Back on Track heeft jarenlange ervaring op het gebied van loopbaancoaching. DM Back on Track is in staat om een werknemer op een zeer professionele manier inzicht te geven in eigen overtuigingen, persoonlijkheid, drijfveren, talenten en capaciteiten. Daarnaast worden diverse erkende methodieken gebruikt die zullen bijdragen aan de beoogde groei van de werknemer. Zowel op professioneel als persoonlijk gebied.

Coaching on the job

De werknemer heeft reeds een functie aanvaard. Coaching kan worden ingezet om het functioneren van een medewerker een positieve impuls te geven, of om de overgang van geen werk naar een langdurige werkrelatie geleidelijk en laagdrempelig te maken. Hierdoor wordt het risico op vroegtijdige uitval en arbeidsconflicten aanzienlijk verkleind. Bij deze vorm van coaching wordt de werknemer begeleid bij zijn of haar werkzaamheden. De coach gaat met de werknemer aan de slag om antwoord te vinden op vragen als: Waar loop je tegenaan in je werk ? Hoe ga je om met kritiek ? Hoe functioneer je als collega ? Hoe breng ik balans tussen werk en privé enzovoorts. Er is intensief contact met de werkgever, zodat bij problemen kan worden ingegrepen.

Life coaching

Samen met de werknemer of deelnemer gaat DM Back on Track aan de slag om antwoorden te formuleren op de vragen: Wie ben ik? Wat wil ik? En Wat kan ik? Naast het verkrijgen van deze zelfkennis geeft DM Back on Track inzicht in belemmerende factoren en worden bruikbare handvatten aangereikt om hiermee om te gaan. Deze combinatie kan een grote bijdrage leveren aan het vinden van een betere balans in het leven, het formuleren van nieuwe doelen, het vinden van een passende baan, ontdekken waar iemands hart ligt, het verbeteren van contacten en meer.
Life coaching kan een passend antwoord zijn op het minimaliseren van stress en ziekteverzuim.

Job coaching

Job coaching richt zich op het vinden van passende vacatures voor cliënten en het verbinden van deelnemers aan (potentiële) werkgevers. Hiertoe worden contacten aangeboord in alle mogelijke sectoren. Ons uitgebreide bestaande netwerk van werkgevers wordt voortdurend uitgebreid. Wij houden de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt scherp in de gaten en zijn op de hoogte van uiteenlopende stimuleringsmaatregelen en subsidieregelingen, die interessant kunnen zijn voor (potentiële) werkgevers.

Re-integratie 1e spoor

Het doel van de 1e spoor re-integratie begeleiding die DM Back on Track kan bieden is een duurzame werkhervatting in de eigen functie (wellicht met aanpassingen) of een andere passende functie bij de huidige werkgever. Met behulp van onder meer een arbeidsdeskundig (werkplek)onderzoek 
wordt de kenmerkende belasting van de functie in kaart gebracht. Of deze past bij de belastbaarheid van de werknemer wordt vervolgens onderzocht in nauwe samenspraak met werkgever en bedrijfsarts. Hierbij komen ook zaken als eventueel benodigde werkplekaanpassingen en/of scholingen aan de orde. De arbeidsdeskundige adviseert hierin en begeleid dit proces.

Re-integratie 2e spoor

DM Back on Track verzorgt 2e spoor re-integratie begeleiding. Re-integratieactiviteiten met het oog op een andere werkgever komen pas in beeld, als er geen perspectief meer bestaat op hervatting bij de huidige werkgever. Vanuit de Wet verbetering Poortwachter zal dan een 2e spoortraject ingezet moeten worden. De werkzaamheden die DM Back on Track verricht in dit traject, voldoen volledig aan de eisen van het UWV. Bij een 2e spoortraject werken we in fases. De uitgangspositie van een werknemer wordt zorgvuldig onderzocht en vastgelegd. Daarop volgend wordt een plan van aanpak opgesteld betreffende het verkrijgen van een passende baan. Hierin komen ook zaken aan bod als het onderzoeken van realistische mogelijkheden, netwerken en solliciteren. Wij zorgen ervoor dat de rapportages voldoen aan de eisen van het UWV.

Rouwverwerking (arbeid gerelateerd)

DM Back on Track kan werkgever en werknemer begeleiden bij het omgaan met rouw. Hierbij valt te denken aan zowel inzicht geven in het rouwproces, als het ondersteunen van dit proces, het communiceren over verlies en het omgaan met emoties . Dit zorgt voor wederzijds begrip en maakt het bijvoorbeeld makkelijker om taken en werkdruk zo nodig aan te passen, zonder scheve ogen. Anderzijds wordt de werknemer juist gestimuleerd om aan de slag blijven als onderdeel van het rouwverwerking.

Vitaliteitsbegeleiding

Een van de oorzaken van stressklachten, burn-out en vermoeidheidsklachten, is een ongezonde leefstijl. DM Back on Track gaat met werknemers en cliënten aan de slag om te komen tot een betere balans en vitaliteit. Daartoe wordt aandacht besteed aan stresscounseling, ontspanning, gezonde voeding en beweging. Het geven van inzicht in de huidige leefstijl, aanreiken van tools, motiveren en stimuleren vormen een belangrijk deel van onze aanpak. Onze benadering is altijd respectvol en met aandacht voor de mogelijkheden en beperkingen die iemand heeft om zijn of haar leefstijl te verbeteren.

Intervisie

DM Back on Track heeft ruime ervaring in het begeleiden van intervisiegroepen. Binnen een veilige omgeving werken collega’s / vakgenoten aan hun deskundigheid, ten einde de kwaliteit van hun werk te verbeteren en zichzelf verder te ontwikkelen binnen hun vakgebied. Men leert met elkaar en van elkaar. De begeleiding bestaat uit het stellen van vragen, analyseren, geven van feedback en adviseren. Er kan aandacht worden besteed aan onder meer professionele vraagstukken, werkproblemen, interne veranderingen, werkdruk, leervragen en persoonlijk handelen.

Psychosociale begeleiding

De wijze waarop DM Back on Track psychosociale begeleiding aanbiedt, ontneemt lichamelijke en psychische klachten. De klachten die uw werknemer ervaart komen bijvoorbeeld voort uit een hoge werkdruk, reorganisatie, stress, pestgedrag van collega’s, conflicten of burn-out. Ook kan het leren omgaan met een ziekte of beperking zorgen voor psychosociale klachten. Wij geven op basis van een intakegesprek advies over de begeleiding van uw werknemer. Daarbij nemen we de klachten serieus en proberen deze waar mogelijk te verhelpen of minimaliseren. In uitzonderlijke gevallen verwijzen wij tijdig naar een andere deskundige.

Outplacement

DM Back on Track verzorgt de begeleiding van outplacement trajecten.
Indien er bij de werkgever geen perspectief meer is, bijvoorbeeld wegens een reorganisatie, dan gaan wij met uw werknemer aan de slag om een passende nieuwe baan te vinden buiten uw organisatie. Het outplacementtraject bestaat uit verschillende elementen. Naast het grondig onderzoeken en vastleggen van de uitgangspositie, competenties, wensen en mogelijkheden van een werknemer, besteden wij waar wenselijk ook aandacht aan een stuk verliesverwerking.
In het plan van aanpak worden de stappen geformuleerd, die moeten leiden tot een passende nieuwe baan bij een andere werkgever. Van de eerste verkenning tot het concrete solliciteren.

Stresscounseling

Bij stressklachten en in een later stadium burn-outklachten biedt DM Back on Track een laagdrempelige effectieve manier van hulpverlening. Samen met de werknemer of cliënt komen we in korte tijd tot de kern van het probleem/de problemen, worden doelen geformuleerd en gaat de werknemer of cliënt aan de slag om deze doelen te bereiken. Zelfredzaamheid in het leren omgaan met stress en het verminderen van stress klachten is ons streven. Zelfkennis opdoen, het leren omgaan met emoties, problemen, vragen en overtuigingen zijn wezenlijke onderdelen binnen dit traject. Even als huiswerkopdrachten en ontspanningsoefeningen. Uiteindelijk zal dit ertoe leiden dat de stressklachten verminderen, iemand in de toekomst eerder in staat is om stress signalen te herkennen en hierop te anticiperen.

Keurmerken DM Back on Track:

BlikOpWerk          logo-WAI          nobco-logo          logo-RING          kiwa